Witamy w Muzeum w Łowiczu Wystawy Stałe


kaplica św. Karola Boromeusza SZTUKA BAROKU W POLSCE

       Kaplica św. Karola Boromeusza - jedyny oryginalny fragment dawnego budynku seminarium misjonarskiego, jest stałą ekspozycją Sztuki Baroku w Polsce. Sklepienie wnętrza, zaprojektowanego przez Tylmana z Gameren, zdobią iluzjonistyczne freski Michała Anioła Palloniego (1637 - 1712). Przedstawiają one sceny z życia patrona misjonarzy, biskupa Mediolanu - Karola Boromeusza. Są to: Procesja w Mediolanie podczas zarazy, Odwiedziny budowanej szkoły, Rozdawanie jałmużny, Rozdawanie Komunii św. chorym, Gloryfikacja Karola Boromeusza. Malarstwo doskonale współgra z dekoracją sztukatorską sklepienia oraz ścian, jest ono najlepszym przykładem działalności włoskiego malarza w Polsce na przełomie XVII i XVIII w.

       Ekspozycję tworzą również przykłady malarstwa, rzeźby, meblarstwa (m. in. szafy gdańskie, hamburskie) oraz rzemiosła artystycznego XVII - XIX w. Wśród nich znajduje się ceramika z różnych wytwórni europejskich (m. in. naczynia z serwisu łabędziego z Miśni, majolika włoska, francuska, holenderska, niemiecka), szkło polskie, naczynia liturgiczne, a także pasy kontuszowe. Reprezentują one sztukę baroku oraz neobaroku w Polsce.

       Kaplica jest nie tylko ekspozycją muzealną, ale też miejscem koncertów (m. in. z cyklu "Burmistrz Łowicza zaprasza"), uroczystych sesji Rady Miejskiej oraz innych spotkań okolicznościowych (wieczory autorskie, konferencje).

HISTORIA MIASTA I REGIONU

Archeologia        Dział historii miasta i regionu im. Władysława Tarczyńskiego ma układ chronologiczny. Otwiera go ekspozycja archeologiczna, obrazująca wszystkie epoki począwszy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny. Prezentowane narzędzia, ceramika i militaria w większości zostały pozyskane podczas badań wykopaliskowych prowadzonych w okolicach Łowicza. Są to m. in. materiały z osady kultury łużyckiej w Bąkowie Dolnym i cmentarzyska tej kultury w Bobiecku, z cmentarzyska kultury grobów kloszowych w Niespuszej Wsi, z osady kultury przeworskiej w Różycach - Starej Wsi i z cmentarzyska tej kultury w Kocierzewie Płd, ponadto zabytki z wczesnośredniowiecznego grodziska pierścieniowatego w Bocheniu oraz z obronnych dworów szlacheckich z końca XV - pocz. XVII w. odkrytych w Sobocie, Droguszy i Borówku. Znaczna część eksponatów pochodzi ze zbiorów Władysława Tarczyńskiego, w tym obiekty z tak odległych terenów jak Ukraina i Litwa.

       Rozwój Łowicza ukazuje makieta wykonana na podstawie najstarszego zachowanego planu z pocz. XVII w., zamieszczonego w dziele G. Brauna i F. Hogenberga "Civitates Orbis Terrarum". Miasto w tym okresie składało się z Podgrodzia (bezpośrednio związanego z zamkiem arcybiskupim) oraz Starego i Nowego Miasta. Łowicz co najmniej od 1136 r. był własnością arcybiskupów gnieźnieńskich, a od XV w. ich główną rezydencją, jednocześnie stanowiąc centrum dóbr prymasowskich nazywanych Księstwem Łowickim.

       Kolejna makieta, wykonana na podstawie miedziorytu I. E. Dahlberga z 1655 r., przedstawia zamek - siedzibę arcybiskupów, wybudowany w poł. XIV w. na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu. W latach 1655-57 zamek został zdobyty i zniszczony przez wojska szwedzkie, następnie odbudowany - pełnił rolę rezydencji do końca XVIII w. Ostatecznie rozebrano go w pocz. XIX w. Ekspozycję tworzą militaria z XIV-XVIII w., arras (XVII w.), elementy nagrobka abp Uchańskiego (XVI w.), druki z oficyny prymasowskiej (XVIII-XIX w.) oraz kopie przywilejów prymasowskich.

Zbiory
       Świadectwem działalności rzemieślniczej i handlowej w Łowiczu są eksponaty związane z historią cechów - kolekcja pieczęci XVI-XIX-wiecznych, znaki cechowe, sztandar Zgromadzenia Majstrów Cechu Rzeźniczego, narzędzia i wyroby rzemieślnicze (naczynia, wyroby kowalskie i ślusarskie, kafle, klocki do drukowania tkanin).


portret trumienny        Kupcy łowiccy szczycili się szczególnymi przywilejami otrzymanymi od królów i arcybiskupów, a targi i jarmarki były głównym źródłem bogactwa miasta. Zamożne mieszczaństwo łowickie stylizowało się na szlachtę, o czym świadczą portrety trumienne z 2 poł. XVII - pocz. XVIII w., odkryte w podziemiach kościoła Św. Ducha.

       Kolejna sala prezentuje wyposażenie salonu z 1 poł. XIX w., m.in. meble, szkło, porcelanę oraz portrety Napoleona Bonaparte, Marii Łączyńskiej-Walewskiej, polskich bohaterów narodowych (Tadeusza Kościuszki, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Ks. Józefa Poniatowskiego) oraz Joanny Grudzińskiej, żony Wielkiego Księcia Konstantego, która w 1820 r. otrzymała od cara Aleksandra I tytuł Księżnej Łowickiej.

       Wiek XIX reprezentują również eksponaty związane z walką Polaków o niepodległość (1830/1 Powstanie Listopadowe i 1863/4 Powstanie Styczniowe). Są to: mundur oficerski z 1831 r., broń powstańcza, pamiątki żałoby narodowej, w tym zespół tzw. czarnej biżuterii, noszonej przez ludność cywilną podczas Manifestacji Narodowych oraz kolekcja medali patriotycznych z okresu zaborów. Na uwagę zasługują sylwetki gen. Stanisława Klickiego, Artura Zawiszy Czarnego, Walentego Grobelnickiego (ostatniego weterana powstania styczniowego w Łowickiem) i Romualda Oczykowskiego (łowickiego historyka z przełomu XIX i XX w.). W nurt patriotyczny wpisują się ponadto pamiątki po Ochotniczej Straży Ogniowej w Łowiczu, jednej z pierwszych w Królestwie Polskim, powstałej w 1879r.

       Uzupełnieniem ekspozycji są wyroby fabryki naczyń kamionkowych, działającej w Łowiczu w latach 1869-1939, będącej własnością rodziny Weksteinów. Obok form typowo użytkowych, produkowano w niej naczynia o dekoracji wzorowanej na wyrobach bolesławieckich.

       Wystawę historyczną zamyka sala poświęcona okresowi od pierwszych dni odzyskania niepodległości (11.XI.1918) po II wojnę światową. Prezentowane są: broń i elementy umundurowania 10 Pułku Piechoty (stacjonującego w Łowiczu w latach 1918-1939), odznaczenia państwowe i medale pamiątkowe, fotokopie ilustrujące architekturę i wydarzenia z życia miasta. Z czasów II wojny światowej pochodzą mundury, broń i dokumenty ofiarowane przez łowiczan walczących na różnych frontach europejskich. Interesujące są również obwieszczenia władz niemieckich, odnoszące się do życia codziennego w czasie okupacji.


Hanna Główczewska CERAMIKA ARTYSTYCZNA
HANNY GŁÓWCZEWSKIEJ


       Hanna Główczewska (ur. w Płocku w1908 r., zm. w Warszawie w 1980 r.), ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Gdańsku, otrzymując w 1952 r. dyplom w pracowni prof. Hanny Żuławskiej. Domeną jej twórczości była rzeźba ceramiczna, mozaika i ceramika dekoracyjna. W latach 50-60-tych współpracowała z Zakładami Ceramicznymi w Kadynach oraz z Fabryką Fajansu we Włocławku.

       Prace Główczewskiej mają charakter unikatowy. Stosowała skomplikowane techniki szkliwienia i dekorację malarską, niemożliwą do powielenia w produkcji wielkoseryjnej. Inspiracji szukała zarówno w świecie przyrody, jak i w sztuce abstrakcyjnej.

       Wystawa jest prezentacją darowizny, jaką Muzeum otrzymało w 1999 r. od spadkobierców artystki

ETNOGRAFIA KSIĘSTWA ŁOWICKIEGO

       Spośród kilkunastu tysięcy obiektów w zbiorach Muzeum w Łowiczu ponad połowę stanowią eksponaty etnograficzne z terenu Księstwa Łowickiego. Najstarsza część tej kolekcji pochodzi ze zbiorów Anieli Chmielińskiej, wielkiej miłośniczki i badaczki regionu.

       Wystawa etnograficzna, zajmująca drugie piętro muzeum, prezentuje wszystkie aspekty kultury ludowej grupy etnicznej zwanej Księżakami Łowickimi. Znajdują się tu modele i fotogramy dotyczące budownictwa, narzędzia rolnicze, wyroby rzemiosła, niezwykle bogata kolekcja strojów ludowych, elementy dekoracyjne izb księżackich (np. wycinanki, pająki), przedmioty związane z kulturą duchową i obrzędowością.

       W pierwszej z sal zaprezentowano architekturę regionu. Modele budynków mieszkalnych i gospodarczych przedstawiają: chałupę z końca XVIII w., XIX-wieczną stodołę na sochach oraz zagrodę zamkniętą, tzw. okólnik, bardzo często spotykaną na tych terenach od końca wieku XIX. Jest tu także model wiatraka typu koźlak z końca XVIII w. Ekspozycję uzupełniają obrazy o tematyce regionalnej oraz archiwalne fotografie ukazujące zabudowę wiejską i detale architektoniczne.

       W kolejnym pomieszczeniu zaprezentowano eksponaty związane z przygotowywaniem pokarmów przez gospodynie wiejskie. Zgromadzone przedmioty obrazują samowystarczalność gospodarczą tradycyjnej wsi polskiej. Wśród pokazanych rzeczy znajdują się m. in. żarna, stępy, młynki, naczynia żelazne i plecione, kierzynki do robienia masła i praska do sera.

       Tematyce rolnictwa i rzemiosła ludowego poświęcono kolejne sale. Zgromadzono w nich narzędzia rolnicze stosowane do uprawy ziemi i zbierania płodów rolnych np. radła, pługi, brony (m. in. XIX-wieczną bronę laskową), motyki, kopaczki, cepy, sierpy i kosy.

       Znalazły się tu także narzędzia używane przez wiejskich rzemieślników: cieśli, stolarzy, kowali, bednarzy, plecionkarzy i garncarzy, a także niektóre ich wyroby. Jednym z najbardziej prężnych ośrodków garncarskich na Mazowszu był niegdyś Bolimów. Na początku XX w. działało tam ponad 20 warsztatów. Muzeum posiada w swoich zbiorach pokaźną kolekcję naczyń produkowanych w rodzimych warsztatach Konopczyńskich czy Smelów, a także pochodzących z innych ośrodków ceramicznych m.in. kaszubskich, pokuckich czy białostockich.

Stroje Łowickie - Kasiężaków Łowickich        Symbolem kultury Księżaków Łowickich pozostaje pasiasty strój ludowy, do dziś noszony przez kobiety i mężczyzn podczas znaczących uroczystości kościelnych. Trzy obszerne sale poświęcono technice powstawania tkanin i tematyce ubioru. Na wstępie pokazano etapowo produkcję samodziałowych tkanin dekoracyjnych i ubraniowych, wełnianych i lniano - wełnianych. Na ekspozycji można obejrzeć urządzenia do przygotowywania przędzy: cierlice, szczotki do wyczesywania lnu, kołowrotki do przędzenia lnu i wełny, motaki i wijadła oraz warsztaty tkackie. W gablotach wyeksponowano nospy - XIX-wieczne, kraciaste tkaniny samodziałowe używane do przykrywania łóżek.

       W bogatej formie zobrazowano rozwój i przemiany łowickiego stroju ludowego, począwszy od najstarszych strojów z lat 1820 - 1840 wykonanych z jednobarwnych samodziałów, po znane nam współcześnie, olśniewające bogactwem kolorystyki i zdobień pasiaki.

       Oprócz ubiorów, na ekspozycji zaprezentowano także przedmioty związane z wierzeniami ludowymi i obrzędami weselnymi (m. in. kołatki wielkanocne, sikawki, wieńce panny młodej).

Wycinanka Łowicka        Nieodłącznym elementem dekoracyjnym każdej księżackiej izby od II poł XIX w. były wycinanki, których wykonywaniem zajmowały się kobiety. Zbiory wycinanek, będące w posiadaniu Muzeum w Łowiczu liczą sobie około 2 tys. sztuk. Obok wycinanek (tradycyjnych kodr, gwiozd i tasiemek) na ekspozycji można podziwiać również inne, ciekawe formy łowickiej plastyki dekoracyjnej: pająki, bukiety papierowe i wełniane, wydmuszki zdobione papierem.


Izba Łowicka        W jednej z sal zrekonstruowano wnętrze izby świątecznej, znajdującej się w każdej niemal chałupie księżackiej z przełomu XIX i XX w. Odtworzono tradycyjny układ sprzętów i dekoracji, których ilość i jakość świadczyły o zamożności gospodarza.

       Ekspozycja prezentuje ponadto inne elementy wyposażenia wnętrz, takie jak ozdobne kredensy (wśród nich wykonane przez słynnego Franciszka Golisa z Łaźnik, wyróżniające się bogatą dekoracją rzeźbiarską), malowane skrzynie, krzesła. Obok nich podziwiać można obrazy o tematyce religijnej, w tym popularne od połowy XIX w. collages.

       W ostatniej sali zgromadzono kapliczki przydrożne, rzeźby artystów nieprofesjonalnych oraz obrazy olejne na papierze, z których najcenniejsze, XIX-wieczne, pochodzą ze zbiorów PTK.

       Dział etnograficzny posiada stałą ekspozycję plenerową przy Muzeum, którą tworzą: biała chałupa z 2 poł. XVIII w. wraz z budynkami gospodarczymi (obora, lamus) i zagroda zamknięta, tzw. okólnik, z poł. XIX w. Ekspozycji uzupełniona jest o sprzęty i narzędzia rolnicze oraz pojazdy używane w gospodarstwie wiejskim.Copyright © 2003-2004 By Muzeum Łowicz - WebDesign By Adverts.pl
Polecamy strony: Branżowy Katalog Stron http://katalog.adverts.pl | System Wymiany Bannerów http://banner.adverts.pl | Hosting Stron http://provider.adverts.pl | Tworzenie stron WWW webdesign.nowoczesny.pl | Turystyka http://turystyka.adverts.pl | Reklama http://reklama.adverts.pl | Ogłoszenia Zwierzęta http://zwierzeta.low.pl | Ogłoszenia Praca http://praca.low.pl | Ogłoszenia Drobne http://ogloszenia.adverts.pl | Auto Giełda http://autogielda.low.pl