Witamy w Muzeum w Łowiczu Lekcje Muzealne


Lekcje Muzealne
        Pracownicy działu merytorycznego prowadzą lekcje muzealne przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz średnich.
        Zajęcia prowadzone są w oparciu o fragment ekspozycji, wystawę czasową oraz na terenie kompleksu budynków gen. Klickiego w Łowiczu (obecnie siedziba Fundacji im. Zofii i Romana Artymowskich "Promocja Polskiej Sztuki Współczesnej").
        Opłata za udział w zajęciach wynosi: 2 zł za wstep od osoby + 10 zł - cena lekcji, lub + 30 zł - cena lekcji z warsztatami
        Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 046/837-39-28, w. 36, 830-23-86.


        Tematy zajęć:

SZKOŁA PODSTAWOWA:

1. Cechy, gildie i bractwa - dawne rzemiosło łowickie.
    Lekcja przedstawiająca życie miasta średniowiecznego i nowożytnego,
    jego grup społecznych i ich prawa.

2. Słynne postaci i wydarzenia związane z Łowiczem - historia miasta
    i regionu w pigułce.

    Prezentacja ekspozycji historycznej muzeum w kontekście przemian zachodzących
    w Łowiczu od czasu jego powstania.

3. Moda z malowanej skrzyni.
    Na podstawie kolekcji tkanin i strojów uczniowie poznają historię ubioru łowickiego
    oraz technikę jego wytwarzania. Możliwość przeprowadzenia zajęć plastycznych.

4. Historia architektury wiejskiej z terenu dawnego Księstwa Łowickiego.
    Jak wyglądała dawna wieś łowicka, z czego budowano budynki i kto je budował?
    Na te i inne pytania dotyczące budownictwa wiejskiego odpowiada proponowana lekcja.

5. Łowickie zwyczaje związane ze świętami dorocznymi i życiem rodzinnym.
    Poznajemy życie rodzinne i/lub świąteczne na dawnej wsi polskiej.

6. Jak to ze lnem było (lekcja z filmem video).
    Len jako roślina od wieków uprawiana przez człowieka - jego wykorzystanie do produkcji
    tkanin i żywności.

7. Wycinanka łowicka (możliwość spotkania z wycinankarką).
    Uczniowie obserwują różnorodność form, kolorystyki i wzorów łowickiej wycinanki
    oraz poznają technikę jej powstawania.

8. Nie święci garnki lepią - garncarstwo ludowe.
    Z czego i jak powstają gliniane naczynia. Zróżnicowanie form i zdobienia ceramiki
    na przykładzie kolekcji muzealnej.

9. Skarby w ziemi ukryte (pradzieje ziemi łowickiej).
    Jak żyli nasi przodkowie? Krótkie omówienie epok, przedstawienie najważniejszych
    stanowisk archeologicznych odkrytych w okolicach Łowicza, prezentacja narzędzi, broni,
    ozdób i ceramiki.

10. Muzeum a dzieła sztuki - podstawowe pojęcia muzealnictwa i historii sztuki.
    Przybliżenie dziedzin sztuki, próba ich odczytywania, opisywania, analizowania.

11. Muzea, biblioteki, archiwa - ich struktura, pracownicy, zadania.
    Zapoznanie z instytucją muzealną, ekspozycją, wskazanie potrzeby istnienia miejsc
    chroniących zabytki.

12. Przodkowie, rodziny i rody - NOWOŚĆ.
    Podstawowe informacje dotyczące heraldyki oraz genealogii.
    Próba stworzenia własnego drzewa genealogicznego.

13. Łowicka plastyka dekoracyjna - NOWOŚĆ.
    Zajęcia prezentujące różnorodne formy dekoracyjne wnętrz połączone z warsztatami,
    w ramach których uczniowie wykonują kwiaty bibułowe.

14. Łowicz w czasie "potopu" szwedzkiego.
    Omówienie wydarzeń mających miejsce w Łowiczu i regionie, praca z tekstem źródłowym,
    eksponatami z epoki.

GIMNAZJUM:

1. Historia zamku prymasowskiego na tle rozwoju miasta w XVI - XVIII w.
    Praca z tekstem źródłowym, planami zamku, makietą miasta. Zamek jako część rezydencjonalnego miasta arcybiskupów.

2. Łowicz w czasie "potopu" szwedzkiego.
    Faktografia wydarzeń w Łowiczu i regionie, praca z tekstem źródłowym, eksponatami z epoki.

3. Historia rzemiosła łowickiego.
    Czym było i jest rzemiosło, miejsce rzemieślników w społecznej hierarchii miast, ich znaczenie dla rozwoju i pozycji Łowicza.

4. Klicki, Zawisza, Rykała - czyli o powstaniach w Łowickiem.
    Udział łowiczan w powstaniach narodowych XIX w., sytuacja miasta i jego znaczenie strategiczne w działaniach wojennych.

5. Słynne postaci i wydarzenia związane z Łowiczem.
    Prezentacja ekspozycji historycznej muzeum w kontekście przemian zachodzących w Łowiczu od czasów jego powstania.

6. Moda z malowanej skrzyni.
    Na podstawie kolekcji tkanin i strojów uczniowie poznają historię ubioru łowickiego oraz technikę jego wytwarzania.

7. Architektura wiejska regionu łowickiego.
    Historia i rozwój budownictwa ludowego na terenie dawnego Księstwa Łowickiego do II wojny światowej.

8. Łowickie zwyczaje ludowe związane ze świętami dorocznymi.
    Znaczenie święta w kulturze ludowej oraz sposoby spędzania czasu świątecznego na przykładzie dawnych wierzeń i zwyczajów związanych z kalendarzem ludowym.

9. Wesele łowickie (lekcja z filmem video).
    Wesele jako jedna z form obrzędowości rodzinnej, a zarazem rodzaj "spektaklu" w kilku aktach, gdzie czas i miejsce akcji nie są obojętne, a uczestnicy odgrywają określone role.

10. Jak to ze lnem było (lekcja z filmem video).
    Len jako roślina użytkowa, uprawa i zastosowanie do produkcji tkanin i żywności.

11. Wycinanka łowicka (możliwość spotkania z wycinankarką).
    Uczniowie obserwują różnorodność form, kolorystyki i wzorów wycinanki, poznają historię oraz technikę jej powstawania.

12. Nie święci garnki lepią - ceramika ludowa.
    Historia garncarstwa ludowego, materiał, techniki produkcji i zdobienia, różnorodność form.

13. Historia Łowicza i regionu na przykładzie zabytków archeologicznych.
    Jak żyli nasi przodkowie? Omówienie epok, przedstawienie najważniejszych stanowisk archeologicznych odkrytych w okolicach Łowicza, prezentacja narzędzi, broni, ceramiki i ozdób.

14. Sztuka baroku w Polsce i Europie na przykładzie kaplicy św. Karola Boromeusza.
    Omówienie zagadnień architektury, malarstwa (m. in. freski Michała Anioła Palloniego, portrety trumienne), rzeźby i sztuki użytkowej 2 poł. XVII i XVIII w.

15. Broń i sztuka wojenna w Polsce (od X do XIX w.).
    Od broni białej do palnej - przemiany na polach bitewnych - najważniejsze wynalazki - podstawowa terminologia z zakresu bronioznastwa.

16. Style w architekturze od X do XIX w. (wykład z pokazem slajdów).
    Omówienie najważniejszych cech stylistycznych architektury na przykładzie wybranych budowli. Sprawdzenie umiejętności rozpoznawania stylów i charakterystyki budynków.

17. Muzeum a dzieła sztuki - podstawowe pojęcia muzealnictwa i historii sztuki.
    Przybliżenie dziedzin sztuki - dawniej i dziś. Próba opisywania i analizowania dzieł sztuki.

18. Kruche, ale cenne - krótka historia ceramiki.
    Jak lepiono garnki w pradziejach, wynalazek koła garncarskiego, techniki zdobienia i szkliwienia naczyń, porcelana i fajans, najważniejsze wytwórnie europejskie, współczesna ceramika dekoracyjna.

19. Znani - nieznani. Malarze łowiccy.
    Twórczość artystów związanych z Łowiczem w XIX - XX w., ich zainteresowania, działalność artystyczna i pozaartystyczna, miejsce w dziejach miasta i regionu.

20. Przodkowie, rodziny, rody - NOWOŚĆ
    Podstawowe informacje z zakresu heraldyki oraz genealogii, praca na ekspozycji, próba stworzenia własnego herbu (zajęcia plastyczne).

21.Łowicka plastyka dekoracyjna - NOWOŚĆ.
    Zajęcia prezentujące różnorodne formy dekoracyjne wnętrz połączone z warsztatami, w ramach których uczniowie wykonują kwiaty bibułowe.SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

1. Historia zamku prymasowskiego na tle rozwoju miasta w XIV - XVIII w.
Praca z tekstem źródłowym, planami zamku, makietą miasta. Zamek jako część rezydencjonalnego miasta arcybiskupów.

2. Łowicz w czasie "potopu" szwedzkiego.
Faktografia wydarzeń w Łowiczu i regionie, praca z tekstem źródłowym i eksponatami z epoki.

3. Łowicz w okresie powstań narodowych.
Udział łowiczan w powstaniach narodowych XIX w., sytuacja miasta i jego znaczenie strategiczne w działaniach wojennych.

4. Słynne postaci i wydarzenia związane z Łowiczem.
Faktografia najważniejszych wydarzeń w mieście i regionie w kontekście historii kraju.

5. Łowickie zwyczaje ludowe związane ze świętami dorocznymi.
Znaczenie święta w kulturze ludowej oraz sposoby spędzania czasu świątecznego na przykładzie dawnych wierzeń i zwyczajów związanych z kalendarzem ludowym.

6. Łowickie stroje ludowe i tkaniny dekoracyjne.
Geneza i przemiany stroju grupy etnicznej Księżaków Łowickich oraz technika produkcji tkanin na podstawie muzealnej kolekcji ubiorów.

7. Wesele łowickie (lekcja z filmem video).
Wesele jako jedna z form obrzędowości rodzinnej, a zarazem rodzaj "spektaklu" w kilku aktach, gdzie czas i miejsce akcji nie są obojętne, a uczestnicy odgrywają określone role.

8. Nie święci garnki lepią - ceramika ludowa.
Historia garncarstwa ludowego, materiał, techniki produkcji i zdobienia, różnorodność form.

9. Sztuka baroku w Polsce i Europie na przykładzie kaplicy św. Karola Boromeusza.
Omówienie zagadnień architektury sakralnej i świeckiej, malarstwa (m. in. freski Michała Anioła Palloniego, portrety trumienne), rzeźby i sztuki użytkowej 2 poł. XVII i XVIII w.

10. Historia Łowicza i regionu na przykładzie zabytków archeologicznych.
Przedstawienie najważniejszych stanowisk archeologicznych odkrytych w okolicach Łowicza, omówienie eksponowanych narzędzi, broni, ozdób i ceramiki. Znaczenie archeologii jako nauki pomocniczej historii.

11. Broń i sztuka wojenna w Polsce (od X do XIX wieku).
Od broni białej do palnej - przemiany na polach bitewnych - najważniejsze wynalazki - podstawowa terminologia z zakresu bronioznastwa. 12. Style w architekturze od X do XIX w. (wykład z pokazem slajdów).
Omówienie najważniejszych cech stylistycznych architektury na przykładzie wybranych budowli. Sprawdzenie umiejętności rozpoznawania i charakteryzowania budynków.

13. Kruche, ale cenne - krótka historia ceramiki.
Jak lepiono garnki w pradziejach, wynalazek koła garncarskiego, techniki zdobienia i szkliwienia naczyń, porcelana i fajans, najważniejsze wytwórnie europejskie, współczesna ceramika dekoracyjna.

14. Znani, nieznani. Malarze łowiccy.
Twórczość artystów związanych z Łowiczem w XIX - XX w., ich zainteresowania, działalność artystyczna i pozaartystyczna, miejsce w dziejach miasta i regionu.

SZKOŁA ŚREDNIA:

1. Historia zamku prymasowskiego na tle rozwoju miasta w XIV - XVIII w.
2. Łowicz w czasie "potopu" szwedzkiego.
3. Łowicz w okresie powstań narodowych.
4. Słynne postaci i wydarzenia związane z Łowiczem.
5. Łowickie zwyczaje związane ze świętami dorocznymi.
6. Łowickie stroje ludowe i tkaniny dekoracyjne.
7. Wesele łowickie (lekcja z filmem video).
8. Nie święci garnki lepią - ceramika ludowa.
9. Sztuka baroku w Polsce na przykładzie kaplicy św. Karola Boromeusza.
10. Historia Łowicza i regionu na przykładzie zabytków archeologicznych.
11. Broń i sztuka wojenna w Polsce (od X do XIX w.)
12. Style w architekturze od X do XIX w. (wykład z pokazem slajdów).
13. Kruche, ale cenne - krótka historia ceramiki.
14. Znani, nieznani. Malarze łowiccy.


ZAJĘCIA W PAŁACYKU GEN. KLICKIEGO (Łowicz, ul. Pałacowa 6)

GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

1. Postać i działania gen. Stanisława Klickiego na tle historii miasta i kraju.
Najważniejsze fakty z historii Polski i dziejów Łowicza w poł. XIX w., z wykorzystaniem pamiątek po gen. Klickim.

2. Założenie ogrodowe gen. Klickiego, dzieje obiektu.
Ogrody - ich funkcje i znaczenie w architekturze, miejsce ogrodu nieborowskiego, arkadyjskiego i łowickiego.

3. Spojrzenie na abstrakcję - na przykładzie twórczości Romana Artymowskiego w kontekście zmian w sztuce XX w.
Miejsce sztuki nieprzedstawiającej w historii sztuki, próba jej zrozumienia i analizy.Copyright © 2003-2004 By Muzeum Łowicz - WebDesign By Adverts.pl
Polecamy strony: Branżowy Katalog Stron http://katalog.adverts.pl | System Wymiany Bannerów http://banner.adverts.pl | Hosting Stron http://provider.adverts.pl | Tworzenie stron WWW webdesign.nowoczesny.pl | Turystyka http://turystyka.adverts.pl | Reklama http://reklama.adverts.pl | Ogłoszenia Zwierzęta http://zwierzeta.low.pl | Ogłoszenia Praca http://praca.low.pl | Ogłoszenia Drobne http://ogloszenia.adverts.pl | Auto Giełda http://autogielda.low.pl